TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuojasi on meille tärkeää. Tämä Tietosuojaseloste koskee Tracwest Oy:n
(myöhemmin ”me”) verkkoportaalissaan rentti.com käyttäjistään keräämien tietojen
käyttöä, jakamista ja säilyttämistä sekä asiakasrekisteriämme. Näiden verkkosivujen
sisältämät kolmansien tahojen sisällöt voivat olla kolmansien tahojen verkkosivujen omien
käyttöehtojen ja tietosuojaselosteiden alaisia.

1. REKISTERINPITÄJÄ
Konevuokraamo Rentti / Tracwest Oy
Kankaanpääntie 554, 38920 Vatajankoski
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Virpi Mäkelä, virpi.makela@rentti.com

2. REKISTERIN NIMI
Tracwest Oy:n asiakasrekisteri ja työnhakijatietokanta, sekä tekniset tunnistetiedot
verkkosivuston käyttäjistä (myöhemmin yhdessä ”Rekisteri”)

3. OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Henkilötietojen käyttötarkoitukset on jaoteltu niiden käsittelyperusteen mukaan.
Käytämme asiakasrekisterissä olevista henkilöistä (kukin jäljempänä ”Rekisteröity”),
keräämiämme tietoja seuraaviin tarkoituksiin:
Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimus
(i) Palveluita koskevaan asiakaspalveluun ja asiakasviestintään, kuten lähettääksemme
viestejä, muistutuksia, teknisiä tiedotteita, päivityksiä ja meiltä pyydettyä informaatiota;
(ii) palveluiden toimittamiseen ja tilaamiseen liittyen.
Rekisteröidyn suostumus
(iii) Suoramarkkinointiin Rekisteröidyn antamien suostumusten ja kieltojen mukaisesti;
(iv) lähettääksemme Rekisteröidyille markkinointi-, mainos- ja myynninedistämisviestejä
sekä muuta informaatiota, jonka katsomme kiinnostavan heitä, mukaan lukien meitä,
palvelujamme tai yhteiskampanjoiden ja -palveluiden yleistä myynninedistämistä koskevaa
informaatiota
(v) palvelumme ja viestintämme personointiin, suositteluihin sekä markkinoinnin
kohdentamiseen.
Rekisterinpitäjän oikeutettu etu
(vi) palveluiden tuottamiseen, ylläpitoon, suojaamiseen ja kehittämiseen;
(vii) riskiarvioiden suorittamiseen ja meihin kohdistuvien väärinkäytösten ennalta
ehkäisemiseen ja tutkimiseen;
(vii) liiketoiminnan suunnitteluun ja tuotekehitykseen; (ix) markkina- ja muiden
tutkimusten, analyysien ja raporttien tekemiseen ja kohdentamiseen;
(x) yhteydenpidon tarkoituksenmukaisuuden ja toimivuuden varmistamiseen.
(xi) muihin rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen edellyttämiin
tehtäviin sekä ratkaistaksemme mitkä tahansa meidän ja kenen tahansa asiakkaan välillä
mahdollisesti syntyvät erimielisyydet sekä toimeenpannaksemme kolmansien osapuolten
kanssa solmimamme sopimukset.
Edellä mainituissa käsittelytarkoituksissa rekisterinpitäjän oikeutettuna etuna ovat
rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä oleva asiakassuhde, rekisterinpitäjän liiketoiminnan
mahdollistaminen sekä rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien suojaaminen ja
toteuttaminen.
Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;

(xiii) tuoteinformaatioiden toimittamiseen työturvallisuuteen ja laitteiden käyttöä koskeviin
ominaisuuksiin liittyen.
Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus kieltää häneen kohdistettu suoramarkkinointi.
Mikäli Rekisteröity luovuttaa meille asiakasviestinnän yhteydessä sähköiset yhteystietonsa,
kuten sähköpostiosoitteensa, katsomme, että hän on antanut yksiselitteisen
suostumuksensa kohdistaa häneen yllä kuvattua viestintää myös sähköisiä kanavia
hyödyntäen. Rekisteröity voi antaa ja peruuttaa tietoyhteiskuntakaaren (917/2014)
mukaisen sähköistä suoramarkkinointia koskevan suostumuksen ilmoittamalla asiasta
tässä rekisteriselosteessa ilmoitetulle yhteyshenkilöllemme. Yksittäisten, ennakolta
yksilöityjen ja lyhytaikaisten kampanjoiden tarkoituksiin tapahtuvan henkilötietojen
käsittelyn tarkoituksista voidaan informoida lisäksi kampanjakohtaisilla rekisteriselosteilla.
Kampanjoiden puitteissa kerätyt tiedot hävitetään välittömästi niiden kampanjaan liittyvän
käyttötarkoituksen lakattua.

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisterinpitäjä kerää rekisteröidyistä rekisterin käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia
henkilötietoja. Kerättävät tiedot riippuvat osittain siitä, mitä tietoja rekisteröity itsestään
antaa.
Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:
1. Rekisterinpitäjän asiakkaat, joihin rekisterinpitäjällä on olemassa oleva
asiakassuhde; [nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero]
2. Rekisterinpitäjän potentiaaliset asiakkaat, jotka ovat ilmaisseet kiinnostuksensa
rekisterinpitäjän palveluita kohtaan; [nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero]
3. Rekisterinpitäjän kontaktit, jotka ovat ilmaisseet kiinnostuksensa rekisterinpitäjän
avoinna olevia työpaikkoja kohtaan; [nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero]
4. Verkkosivulla vierailevat käyttäjät: Googlen analyysipalvelun keräämät yleiset
tekniset kävijätiedotkaikista verkkosivustolla vierailevista käyttäjistä: päätelaitteen
IP-osoite, käytetty päätelaite/selain, tarkastellut sivut, käyntiajankohta
Käytämme edellä kohdassa 4. mainittuja teknisiä tunnistetietoja reaaliaikaisesti
käsitelläksemme vierailupyyntösi ja tuottaaksemme päätelaitteesi selaimelle sisältöä.
Säilytämme edellä mainittuja tietoja erilaisiin käyttötarkoituksiin, kuten tietoturvaan,
virheiden korjauksiin, vierailutietojen ja kävijäliikenteen analysointiin liittyviin tarkoituksiin.
Teknisiä tunnistetietoja ei yhdistetä käyttäjän yksilöiviin tietoihin ja henkilöllisyyteen.
Sisältöä voidaan kuitenkin räätälöidä anonyymisti teknisten tunnistetietojen perusteella.
Säilytämme tietoja vain mainittujen käyttötarkoitusten edellyttämän ajan.

5. EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ
Meidän verkkopalvelussamme ja vastaavilla sähköisillä alustoilla voidaan käyttää evästeitä.
Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka
mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät,
helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon
laatimisen kävijöistä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.
Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden
mukaisia tietoja ja palveluita. Toiminnallisten evästeiden avulla verkkosivumme muistavat
valintasi (kuten valitsemasi kieli). Evästeillä kerättyjen tietojen avulla parannetaan sivuston
toimivuutta ja sivuston sisältöä. Käyttäjä voi halutessaan selainohjelmansa asetuksista

valita eväste-toiminnon poiskytkemisen. Emme kuitenkaan voi taata, että alustamme
toimivat moitteetta evästeiden pois kytkemisen jälkeen, sillä evästeet voivat olla
tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Säännönmukaisina tietolähteinä ovat Rekisteröidyn itsensä ilmoittamat tiedot sekä
asiakaspalvelun, tarjousten, yhteydenottopyyntöjen, takuurekisteröintien,
reklamaatioiden, jälleenmyynnin sekä tuotteiden ja palvelujen käytön yhteydessä
muodostuneet tiedot. Lisäksi voimme Rekisteröidyn suostumuksella sekä lakiin perustuen
hankkia tai ottaa vastaan Rekisteröityyn liittyviä tieto-ja kolmansilta tahoilta, kuten
viranomaisilta, esimerkiksi viestinnän laadun parantamiseksi ja tietojen ajantasaisuuden
varmistamiseksi. Lisäksi tietolähteenä ovat Rekisterinpitäjän verkkopalvelussa kerätyt
tekniset tiedot.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Rekisterinpitäjä käyttää henkilötietojen käsittelytehtävien teknisessä, kaupallisessa tai
operatiivisessa toteuttamisessa rekisterinpitäjän lukuun toimivia sopimuskumppaneita eli
henkilötietojen käsittelijöitä, joille siirretään yhteistyön puitteissa henkilötietoja
toimeksiantosopimuksen ja sen tietosuojaehtojen mukaisesti käsiteltäväksi. Voimme
luovuttaa Rekisteristä tietoja samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereihin.
Emme luovuta henkilötietoja EU- tai ETA -alueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun
teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjänä huolehdimme
riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja rekisterinpitäjä on huolehtinut
asianmukaisista teknisistä ja organisatorisista toimenopiteistä rekisterin sekä
henkilötietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja käytettävyyden suojelemiseksi.
Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu asianmukaisella palomuurilla ja
teknisellä suojauksella. Tietojen käyttöoikeudet ja valtuudet tietojärjestelmiin on rajattu, ja
ne on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että
tallennettuja henkilötietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen
turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden
työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
Rekisterinpitäjän työntekijät on ohjeistettu ja koulutettu tietoturvan ja henkilötietojen
käsittelyn luottamuksellisuuden varmistamiseksi, minkä lisäksi työntekijät ja muut henkilöt
ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen
käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.
Toimimme yhteistyössä viranomaisten ja yhteistyökumppaneidemme kanssa
taataksemme Rekisteröidyille sovellettavien lakien mukaisen tietosuojan.

9. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAJAT
Henkilötietoja säilytetään seuraavien säilytysaikojen mukaisesti:
1. Rekisterinpitäjän asiakkaat, joihin rekisterinpitäjällä on voimassaoleva
asiakassuhde: Rekisteröityä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä viisi (5) vuotta
sen jälkeen, kun kyseisen rekisteröidyn asiakassuhde rekisterinpitäjään on
päättynyt, ja asiakassuhteeseen liittyvät velvollisuudet ja toimenpiteet on suoritettu
loppuun.

5. Rekisterinpitäjän potentiaaliset asiakkaat, jotka ovat ilmaisseet kiinnostuksensa
rekisterinpitäjän palveluita kohtaan: viisi (5) vuotta
6. Suoramarkkinointi: viisi (5) vuotta. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus
koska tahansa. Rekisterinpitäjällä on kuitenkin oikeus säilyttää henkilön
sähköpostiosoite ns. markkinoinnin kieltolistalla, jotta henkilölle ei enää kohdisteta
markkinointitoimenpiteitä.
7. Verkkosivun käyttäjät: WordPress tallentaa evästeitä istunnon ajaksi. Ne poistuvat,
kun selaimen sulkee. Yhteydenottolomakkeen kautta saadut henkilötiedot
poistetaan välittömästi asian käsittelyn päätyttyä sekä sähköpostista että
WordPressin tietokannasta.

10. REKISTERÖITYJEN OIKEUDET
Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet:
(a) oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja
käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada
pääsy henkilötietoihin sekä seuraavat tiedot: (i) käsittelyn tarkoitukset; (ii) kyseessä olevat
henkilötietoryhmät; (iii) vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille henkilötietoja on
luovutettu tai on tarkoitus luovuttaa; (iv) mahdollisuuksien mukaan henkilötietojen
suunniteltu säilytysaika tai jos se ei ole mahdollista, tämän ajan määrittämiskriteerit; (v)
rekisteröidyn oikeus pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen
oikaisemista tai poistamista taikka henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa
tällaista käsittelyä; (vi) oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle; (vii) jos henkilötietoja ei
kerätä rekisteröidyltä, kaikki tietojen alkuperästä käytettävissä olevat tiedot (GDPR 15 art.).
Nämä kuvatut perustiedot (i)–(vii) annetaan rekisteröidylle henkilölle tällä lomakkeella;
(b) oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen
perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen (GDPR 7
art.);
(c) oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä
koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot sekä oikeus saada puutteelliset
henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys ottaen huomioon
tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin (GDPR 16 art.);
(d) oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman
aiheetonta viivytystä, edellyttäen, että (i) henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin,
joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin; (ii) rekisteröity peruuttaa
suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista
perustetta; (iii) rekisteröity vastustaa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen
tilanteeseensa liittyvällä perusteella eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai
rekisteröity vastustaa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksia varten; (iv) henkilötietoja on
käsitelty lainvastaisesti; tai (v) henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai
kansallisen lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen
velvoitteen noudattamiseksi (GDPR 17 art.);
(e) oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos (i) rekisteröity kiistää
henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa
rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden; (ii) käsittely on lainvastaista ja
rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön

rajoittamista; (iii) rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn
tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi,
esittämiseksi tai puolustamiseksi; tai (iv) rekisteröity on vastustanut henkilötietojen
käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella odotettaessa
sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn
perusteet (GDPR 18 art.);
(f) oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot, jotka rekisteröity on toimittanut
rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa,
ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä,
jolle henkilötiedot on toimitettu, jos käsittely perustuu asetuksen tarkoittamaan
suostumukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti (GDPR 20 art.);
(g) oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä
koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR 77
art.).
Henkilötietoihin ja niiden käsittelyyn liittyvät pyynnöt on toimitettava kirjallisena tässä
selosteessa ilmoitetulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.
Rekisterinpitäjä pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

11. VOIMASSAOLO
Tämä seloste on päivitetty viimeksi 28.12.2022 ja se on voimassa toistaiseksi. Varaamme
oikeuden muuttaa tässä kuvattuja tietosuojakäytäntöjä ja päivittää näitä ehtoja.